Atorvastatin EP Impurity I

Atorvastatin Related Compound E
July 31, 2020
Azacitidine USP Related Compound A
July 31, 2020
Show all

Atorvastatin EP Impurity I

Synonyms : (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester; Atorvastatin Related Compound I USP
CAS No: 125971-95-1
Molecular Formula: C₄₀H₄₇FN₂O₅
Molecular Weight: 654.81
CAT No: CHEM-ATO-007