Fluvastatin EP Impurity B

Fluvastatin Sodium
April 4, 2020
Fluvastatin EP Impurity D
April 4, 2020
Show all

Fluvastatin EP Impurity B

Synonyms : Fluvastatin EP Impurity B ; (3R,5S)-Fluvastatin t-Butyl Ester ; 1,1-Dimethylethyl (3R,5S,6E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
CAS No: 194934-96-8
Molecular Formula: C28H34FNO4
Molecular Weight: 467.57
CAT No: CHEM-FLUV-002