Salmeterol EP Impurity B
CAS No. 94749-02-7

Salmeterol EP impurity C
CAS No. 94749-11-8
September 17, 2016
Show all

Salmeterol EP Impurity B
CAS No. 94749-02-7

Mol wt. 387.51
Mol Formula: C₂₃H₃₃NO₄
Catalogue no. CHEM001
Chemical Name : 4-Hydroxy-α1-[[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzenedimethanol

Category: